ખોડાબાપા સાથે સત્સંગ વિડીયો. તા. ૨૨-૦૨-૨૦૧૭

=> હંમેશા સિધ્ધાંત ઉપર જીવવું એ માણસનો ધર્મ છે. સિધ્ધાંત હાચો છે, ખોટો છે કે મતલબનો છે, ઇ પછી એને વિચારવાનું. કારણકે હું મારા સિધ્ધાંત પર જ જીવું છું. - ખોડાબાપા => આયા જેટલા કોઇકોઇનાં વિચારકો આવે છે, ઇ બધાને એવું નક્કી છે કે મને હમજાઇ ગ્યું છે. હવે મને ખબર છે કે આને હમજાણું નથી. જો સમજાય તો એને બીજે જાવાની જરુર ક્યાં છે? બોલવાનું તો હું બોલી ગ્યો છું ને? એમાથી જ એ નિર્ણય નો કરી લે? પણ જેટલા માણસને મારામાં વિશેષણ દેખાય છે કે અપૂર્ણતા દેખાય છે ઇવડા ઇ આયા ધક્કો ખાય છે. - ખોડાબાપા =...
More